Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Compartimentul Control Managerial Intern

Datele de contact:

Timişoara, P-ta Regina Maria nr.3, jud. Timiș

Tel:0256-490281, Fax:0256-407066;

E-mail: scimdgaspc@yahoo.com

Persoană de contact: Anca Telcean

Scopul compartimentului: Coordonare şi îndrumare metodologică în vederea implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş

Atribuţii principale:

 • Asigură din punct de vedere tehnic și metodologic, monitorizarea, organizarea și îndrumarea dezvoltării sistemului de control intern managerial;
 • Elaborează şi actualizează anual, Programul de dezvoltare al sistemului de control managerial/ intern al Direcţiei, program care cuprinde obiective, acţiuni, termene, responsabili, precum şi unele măsuri necesare dezvoltării acestuia.
 • Analizează Registrele de riscuri pe compartimente;
 • Elaborează Registrul de riscuri de la nivelul DGASPC Timiş;
 • Propune profilul de risc şi limita de toleranţă la risc;
 • Elaborează Planul de implementare a măsurilor de control (prin centralizarea măsurilor primate de la compartimente) și îl transmite (aprobat) compartimentelor în vederea implementării;
 • Elaborează o informare către directorul general, privind desfăşurarea procesului de gestionare a riscurilor şi monitorizarea performanţelor la nivelul DGASPC Timiş;
 • Elaborează Lista și Registrul funcțiilor sensibile, respective planul pentru asigurarea      diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile la nivelul DGASPC Timiş;
 • Asigură, din punct de vedere tehnic şi metodologic, monitorizarea, organizarea şi îndrumarea dezvoltării sistemului de control managerial intern, inclusiv prin elaborarea unor proceduri de sistem specifice activităţii desfăşurate;
 • Semnalează Preşedintelui Comisiei situaţiile de nerespectare a deciziilor acesteia şi propune măsurile de corectare care se impun;
 • Pregăteşte documentele necesare desfăşurării şedinţelor şi le transmite în format electronic membrilor cu cel puţin 2 zile înaintea şedinţei Comisiei;
 • Solicită reprezentanţilor fiecărui grup de lucru întocmirea şi transmiterea proceselor-verbale de şedinţă;
 • Întocmește minutele ședințelor de lucru;
 • Coordonează realizarea raportării corecte şi la timp a progreselor realizate în cadrul implementării sistemului de control managerial intern, conform prevederilor legale cuprinse in Ordinul Secretariatului Guvernului nr. 600/2018;
 • Analizează procedura operaţională/ sistem din punctul de vedere al respectării conformităţii cu structura minimală prevăzută în Procedura documentată;
 • Asigură diseminarea dispozițiilor Comisiei de Monitorizare în scris și/sau pe e-mail;
 • Constituie şi arhivează dosarele electronice/ fizice rezultate din activitatea desfăşurată, în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic;
 • Analizează Registrul riscurilor de corupție; elaborează proiectul Registrului riscurilor de corupție la nivelul DGASPC Timiș;
 • Elaborează proiectul Planului de integritate.