Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul Juridic și Contencios

Date de contact:
P-ţa. Regina Maria, nr. 3, 300004, Timişoara
Tel. 0256-490281    
Int: 113
Fax. 0256407066
Email: juridic.dgaspctm@yahoo.com
Șef serviciu: Radu Liță

 Principalele atribuții:
• Avizează asupra legalității proiectele de decizii și dispoziții ce se emit de către directorul general, precum și proiectele de contracte și alte acte care angajează răspunderea patrimonială a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș;
• Asigură potrivit legii reprezentarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș apărând prestigiul și integritatea acesteia în fața instanțelor judeăatorești, a organelor de urmărire penală, a notariatelor și în raport cu persoanele juridice și fizice;
• Sesizează instantele judecătorești și unitățile de procuratură când este cazul, consilierii juridici semnând alaturi de conducatorul instituției acțiuni de întampinare, cereri reconvenționale, memorii sau orice alte acte privind apărarea patrimoniului și prestigiului instituției;
• Promovează în instanță căile ordinare de atac și se pronunță asupra oportunității exercitării sau neexercitării acestora;
• Valorifică împreuna cu compartimentele de resort titlurile obținute în instanță;
• Efectuează controale la sediul centrelor subordinate și la domiciliul persoanelor/familiilor care au primit în plasament ori tutela unul sau mai mulți copii, atunci când este delegat de conducerea instituției;
• Avizează asupra legalității toate actele referitoare la angajări de personal, desfaceri individuale de contracte de muncă, sancțiuni disciplinare, cât și alte documente de personal;
• Activează în cadrul comisiei de disciplină, conform dispozițiilor emise de Directorul General al D.G.A.S.P.C. Timiș, coordonând activitatea de cercetare disciplinară a salariaților;
• Instrumentează dosarele de instanță având ca obiect relațiile de muncă;
• Instrumentează dosarele de instanță având ca obiect recuperarea debitelor înregistrate la bugetul direcției;
• Avizează asupra legalității deciziile de plata a indemnizațiilor cuvenite persoanelor cu handicap;
• Avizează cererile de restituire a drepturilor bănesti ce se cuvin moștenitorilor legali ai pesoanelor cu handicap decedate;
• Întocmește și vizează pentru legalitate adeverințele care atesta dreptul persoanei cu handicap de a beneficia de plata dobânzii la creditul contractat în condițiile art.27 din Legea 448/2006;
• Întocmește și vizează pentru legalitate  contractele/actele adiționale de credit încheiate de către direcție cu persoanele cu handicap în condițiile art.27 din Legea 448/2006;
• Întocmește și vizează pentru legalitate convențiile de colaborare încheiate de direcție cu persoane juridice în scopul facilitării accesului persoanelor cu handicap la acordarea drepturilor cuvenite conform Legii 448/2006;
• Instrumentează dosarele de instanță având ca obiect punerea sub interdicție a persoanelor cu handicap, institutionalizate în centrele de îngrijire subordonate direcției;
• Instrumentează dosarele de instanță având ca obiect contestarea încadrării în grad de handicap a persoanelor cu handicap din jud.Timiș;
• Oferă cu profesionalism consiliere de specialitate persoanelor în nevoie în vederea înregistrării tardive a nașterii persoanei adulte;
• Oferă cu profesionalism consiliere de specialitate persoanelor victime ale violenței domestice;
• Oferă cu profesionalism consiliere de specialitate atât copiilor aflați în dificultate, cât și familiilor aflate în stare de nevoie;
• Instrumentează dosarele de instanță având ca obiect instituirea/incetarea măsurii de plasament, plasament în regim de urgență, tutelă, încuviințarea deschiderii procedurii adopției naționale, încredințare în vederea adopției, încuviințarea adoptței minorilor;
•  Instrumentează dosarele de instanță având ca obiect decăderea din drepturile părintesti;
•  Instrumentează dosarele de instanță având ca obiect înregistrarea tardivă a nașterii copiilor institutionalizați sau care beneficiază de o măsura de protecție specială;
•  Asistă minorii cetațeni străini solicitanți de azil, prin desemnare de către directorul general al direcției;
• Urmărește ca exercitarea dreptului de a încheia acte juridice în numele minorilor beneficiari ai unei măsuri de protecție specială sa se facă conform legii;
• Îndeplinește și alte sarcini de serviciu stabilite de Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș
• Studiază și face propuneri conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș pentru perfecționarea legislației în domeniul drepturilor copilului și asistenței sociale;
• Semnalează conducerea Directiei cu privire la încalcari de legislație pe care le constata în activitatea desfășurata de centrele subordonate și Aparatul Propriu;
• Contribuie la popularizarea legislației în domeniul asistenței sociale și relațiilor de muncă, în vederea cunoașterii actelor normative.

 Beneficiari:
• copii aflați în dificultate, cât și familiilor aflate în stare de nevoie;
• copii cu handicap și persoane adulte cu handicap;
• victimele violenței domestice;
• minorii neinsotiți, solicitanți de azil.