Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Serviciul Investiții și Achiziții Publice

Date contact:
Str. P-ta Regina Maria  Nr.3, 300004, Timişoara
Tel. 0256-490281, 0746-153174
Fax. 0256-407066
Interior: 110, 109
E-mail: siapdgaspctm@yahoo.com

Șef serviciu: Luca Simona Alexandra

Scopul serviciului:
Atribuirea contractelor de achiziții Publice                                                                    

Activităţi desfăşurate:

 • Atribuirea contractelor de achiziţie publică/acord-cadru, cu respectarea proceselor ce se derulează în trei etape distincte: etapa de planificare/pregătire (inclusiv consultarea pieţei), etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru si etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării contractului/acordului-cadru
 • Elaborarea strategiei anuale de achiziţie publică la nivelul autorităţii contractante, strategie care are in vedere intocmirea programului anual al achiziţiilor publice si evidenţierea achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul DGASPC Timiș și în funcție de alocațiile bugetare;
 • Elaborarea/coordonarea/organizarea procedurilor şi atribuirea contractelor;
 • Asigura executarea şi monitorizarea implementării contractelor.
 • Îndeplinirea obligațiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute în Legea 98/2016 si HG 395/2016;
 • Participarea în comisiile de evaluare a ofertelor;
 • Participarea în cadrul echipelor de implementare a proiectelor finanțate din fonduri europene în ceea ce privește partea de achiziții publice;
 • Constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice;
 • Tine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca parte a strategiei anuale de achiziţii publice;
 • Aplică procedurile legale privind contractarea serviciilor sociale;
 • Participă prin reprezentant desemnat în grupurile de lucru sau proiectele pilot privind contractarea serviciilor sociale;
 • Întocmirea propunerilor pentru planul de investiții și a bugetului aferent acestor propuneri;
 • Întocmirea fișei investiției și raportările investițiilor către C.J.Timiș;
 • Organizarea procedurilor de achiziții publice pentru toate pozițiile cuprinse în lista de investiții, conform Legii 98/2016 si HG 395/2016;
 • Întocmirea documentației necesare la efectuarea plăților pentru obiectivele de investiții realizate;
 • Participarea în comisiile de recepție a obiectivelor de investiții în conformitate cu dispozițiile emise de conducerea DGASPC Timiș;
 • Pentru obiectivele de investiții aplică și respectă prevederile OMF 1792/2002, cu modificarile ulterioare;
 • Întocmirea raportărilor anuale către ANAP;
 • Răspunde solicitărilor Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
 • Colaborează cu serviciile și unitățile din subordinea DGASPC în toate problemele în limita competențelor stabilite, precum și cu serviciile de specialitate din cadrul C.J.Timiș;
 • Întocmește și duce la îndeplinire Planul de Management în conformitate cu strategia de dezvoltare a DGASPC Timiș;
 • Implementează controlul intern și asigură respectarea regulilor stabilite;
 • Îndeplinește orice alte atribuții trasate în conformitate cu prevederile legale de către conducerea DGASPC Timiș.

Beneficiari: compartimentele DGASPC Timis