Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Compartimentul Audit Public Intern

Date de contact:
P-ţa. Regina Maria, nr. 3, 300004, Timişoara
Tel. 0256-490281
Int: 182
Fax. 0256-407066
Email: audit.dgaspctm@yahoo.com
 

 Principalele atribuții:

  • Elaborează norme metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, avizate de către organul ierarhic superior, respectiv Biroul de Audit Public Intern al Consiliului Judeţean Timiş.
  • Pentru avizarea normelor proprii specifice, DGASPC Timiş are obligaţia de a transmite structurii de audit din cadrul Consiliului Judeţean Timiş, în termen de 90 de zile lucrătoare, de la data emiterii acordului şi cu aprobarea conducerii DGASPC Timiş, proiectul de norme proprii semnate pe fiecare pagină de coordonatorul compartimentului de audit public intern.
  • Compartimentul de audit public intern din cadrul DGASPC Timiş elaborează norme metodologice proprii cu acordul Biroului Audit Public Intern din cadrul Consiliului Judeţean Timiş.
  • În termen de 30 de zile lucrătoare de la data solicitării avizării, Biroul de Audit Public Intern al Consililui Judeţean Timiş are responsabilitatea să emită avizul şi să-l comunice Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
  • Clarificările, modificările şi completările Biroului de Audit Public Intern al CJT Timiş la proiectul de norme transmis de DGASPC Timiş, se vor realiza de către compartimentul de audit public intern al DGASPC Timiş, în aceste caz termenul de avizare se va prelungi în mod corespunzător în funcţie de data la care sunt transmise normele revizuite.
  • Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern şi, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern, conform dispoziţiilor pct. 2.4.1. şi 2.4.2.
  • Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale DGASPC Timiş sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
  • Auditul public intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul DGASPC Timiş, inclusiv din instituţiile aflate în subordine, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.

Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de DGASPC Timiş din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;
    b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
    e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
    f) alocarea creditelor bugetare;
    g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    h) sistemul de luare a deciziilor;
    i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    j) sistemele informatice.
Misiunile dispuse de UCAAPI/Biroul de Audit Public Intern al Consiliului Judeţean Timiş se cuprind în planul anual de audit public intern, se realizează în bune condiţii şi se raportează în termenele fixate. Modalitatea de planificare, derulare, realizare şi raportare respectă în totalitate procedura stabilită de UCAAPI./Biroul de Audit Public Intern al Consiliului Judeţean Timiş.
Informează Biroul de Audit Public Intern al CJT despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate. Compartimentul de audit public intern transmite la Biroul de Audit Public Intern al CJT sinteze ale recomandărilor neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate şi consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă, în termen de 5 zile de la încheierea trimestrului.
Raportează periodic la UCAAPI, prin Biroul de Audit Public Intern al CJT, asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor. Compartimentul de audit public intern al DGASPC Timiş transmite Biroului de Audit Public Intern al CJT, la solicitarea acestora, rapoarte periodice privind constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea lor de audit intern.
Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern.
Raportul anual al activităţii de audit public intern cuprinde următoarele informaţii minimale: constatări, recomandări şi concluzii rezultate din activitatea de audit public intern, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, iregularităţi sau posibile prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş aflată în subordinea Consiliului Judeţean Timiş, transmite raportul anual al activităţii de audit Biroului de Audit Public Inten al Consiului Judeţean Timiş, până la data de 15 ianuarie a anului următor, pentru anul încheiat.
Raportează imediat conducătorului DGASPC Timiş şi structurii de control intern abilitate, iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern.
Iregularităţile sau posibilele prejudicii constatate de auditorii interni sunt raportate directorului general al DGASPC Timiş şi structurii de control abilitate, în termen de 3 zile lucrătoare de la constatare.
Auditorul intern propune, după caz, suspendarea misiunii de audit public intern în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, cu acordul directorului general al DGASPC Timiş, care a aprobat misiunea, dacă din analiza preliminară a verificărilor efectuate se estimează că prin continuarea acesteia nu se ating obiectivele de audit intern (limitarea accesului, informaţii insuficiente ş.a.).
Cazurile de iregularităţi sau posibile prejudicii identificate se cuprind în raportările periodice şi anuale.

Beneficiari:
Destinatarul rezultatelor acţiunilor de audit intern este directorul general al DGASPC Timiş, care avizează recomandările auditorilor, recomandări ce au rolul de a corecta deficienţele constatate în derularea activităţilor din cadrul DGASPC Timiş, respectiv instituţiile subordonate.