Marime textmareste textulmicsoreaza textul
Culoare fundal alege paleta de culori cu fundalul deschis la culoare alege paleta de culori cu fundalul inchis la culoare
Printeazaprinteaza pagina

Casa de tip Familial Sfântul Mihail (Săcălaz)

Căsuța de tip familial ”Sfântul Mihail” Săcălaz –capacitate 14 locuri

Săcălaz, nr.503

Tel. 0256 270212

Fax. 0256 270212

Email css.timisoara@yahoo.com

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 Serviciile sociale se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile, punând în centrul preocupărilor sale interesul superior al copilului.

  Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Căsuței de tip familial ”Sfântul Mihail” Săcălaz sunt următoarele:

 1. respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 2. protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 3. asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 4. deschiderea către comunitate;
 5. asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 6. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 7. ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
 8. facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 9. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 10. asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 11. preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 12. încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 13. asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 14. asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 15. primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 16. colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

            Serviciul social Căsuța de tip familial  ”Sfântul Mihail” Săcălaz este un serviciu din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, înființat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr.177/28.08.2019 privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. În vederea asigurării funcţionării acestuia, se respectă Ordinul nr.25/2019 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi, Hotărârea nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor cu modificările și completările ulterioare.

 Scopul serviciului social

            Scopul serviciului social Căsuța de tip familial  ”Sfântul Mihail” Săcălaz este  de a asigura protecţia copilului separat temporar sau definitiv de părinții săi, precum şi găzduirea şi îngrijirea acestuia pe perioadă determinată până la absolvirea unei forme de învățământ sau împlinirea vârstei de 18 ani.

Beneficiarii serviciilor sociale

            Beneficiarii serviciilor sociale acordate în  Căsuța de tip familial  ”Sfântul Mihail” Săcălaz sunt copii de peste 7 ani care nu beneficiază de îngrijirea părintească, separați temporar sau definitiv de familie din motive independente de voința lor.